Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu.
Kardynał Stefan Wyszyński

Obowiązki Rodziców

 1. Udzielanie dziecku pełnego wsparcia w wypełnianiu jego obowiązków szkolnych takich jak, punktualność, frekwencja, odrabianie lekcji.
 2. Współpraca ze szkołą:
  • ​​uczestnictwo w wywiadówkach, zebraniach szkolnych (w tym, raz do roku, w Walnym Zebraniu), na których obecność rodziców jest obowiązkowa.
  • Informowanie szkoły o zmianach w sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dziecka, mających wpływ na jego naukę.
  • Odpowiadanie na korespondencje, zgłaszanie uwag i zapytań, inicjowanie spotkań z nauczycielami, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Zapoznawanie się z bieżącymi informacjami przesyłanymi przez szkołę pocztą elektroniczną i regularne odwiedzanie szkolnej strony internetowej.*
 3. Pełnienie dwa razy w roku dyżuru na terenie szkoły.
  W przypadku niespełnienia tego wymogu szkoła pobiera opłatę w wysokości £20 za dyżur.
 4. Punktualne odbieranie dziecka po skończonych zajęciach szkolnych. W przypadkach nagłych, losowych, gdy nie jest to możliwe,  rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia szkoły dzwoniąc na podany numer telefonu komórkowego.
 5. Odnoszenie się z szacunkiem do członków grona pedagogicznego, członków zarządu oraz pracowników szkoły. 
 6. Przestrzeganie kultury bycia wobec innych rodziców oraz zasad zachowania się na terenie szkoły, które obejmują: zakaz przebywania w budynku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych, parkowania w niedozwolonych miejscach, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów na całym terenie szkoły, używania wulgarnego języka.
 7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły.
* Szkoła zastrzega sobie prawo do publikowania prac uczniów. Od czasu do czasu szkoła może  fotografować lub filmować szkolne uroczystości i publikować je na szkolnej stronie internetowej, w szkolnych biuletynach, prospektach, tablicach informacyjnych lub w innych publikacjach (za zgodą szkoły), do celów edukacyjnych,  badań naukowych, monitoringu lub innych celów zgodnych z prawem.